Yandere

Yandere / Anime & Manga

Một trang để mô tả Yandere: Anime & Manga. Bấm vào đây để quay lại chính ... không, bạn chưa thể rời khỏi đây! Đương nhiên, thuật ngữ Yandere là của tiếng Nhật…