Wherethehellisspringfield

Nơi địa ngục là Springfield / The Simpsons

Trope Namer cho nơi địa ngục là Springfield? là quê hương của The Simpsons. Chương trình không bao giờ đề cập rõ ràng nó đang ở trạng thái nào, và có như vậy…