Uniqueenemy

Kẻ thù độc nhất / Hiệp sĩ rỗng

Kẻ thù duy nhất trong Hiệp sĩ rỗng: Một số kẻ thù nhất định ở các vị trí đẻ trứng cụ thể đã sửa đổi giá trị thả Địa lý so với tất cả kẻ thù khác cùng loại. Các …