Tierindncedscrappy

Scrappy / Pokйmon do Bậc thang gây ra

Trang mô tả TierIndncedScrappy: Pokйmon. Với hơn 800 Pokémon và số lượng đang tồn tại, không thể để Pokémon giữ một…

Anh hùng biểu tượng lửa / Scrappy cấp bậc

Trang mô tả TierIndncedScrappy: Fire Emblem Heroes. Vì trò chơi có Số lượng tải và Số lượng nhân vật được thêm vào hàng tháng, nên điều đó là đương nhiên…

Bậc thang gây ra Scrappy / Super Smash Bros.

Hiện tại, fandom của Super Smash Bros. có xu hướng không thích những nhân vật được coi là có sức mạnh khủng khiếp hoặc thiếu sức mạnh một cách tồi tệ. GHI CHÚ: …