Thật Ngạc Nhiên

Kết quả thực tế đáng ngạc nhiên / Ba có thể giữ bí mật

Ba người có thể giữ bí mật Mặc dù Mabel có rất nhiều tài năng, việc cô phụ thuộc vào Dipper là Minder của Cloudcuckoolander đồng nghĩa với việc cuộc sống là…