Startrekonline

Star Trek Online / Tropes A đến M

Trang mô tả StarTrekOnline: Tropes A to M. Quay lại trang chính. Tropes N-Z Không gian 2-D: Trong khi có ba chiều, việc lên xuống là nghiêm trọng…