Shiptease

Ship Tease / Số 6

Đây là tất cả những câu chuyện Trêu ghẹo trên tàu được tìm thấy giữa Shion và Nezumi trong số 6. Chỉ cần lưu ý trước khi bạn bắt đầu đọc, có Trêu ghẹo Tàu được tìm thấy theo nghĩa đen…