Thật Nực Cườihumanrobots

Người máy / Anime và Manga kỳ cục

Một trang để mô tả RidiculousHumanRobots: Anime & Manga. Sexaroids Sylvie và Anri, trong Bubblegum Crisis. Tuy nhiên, với chức năng dự định của chúng, điều này…