Được Tham Chiếu

Được giới thiệu bởi / JoJo's Bizarre Adventure

Là một bộ truyện tranh shonen rất lâu đời và có ảnh hưởng, JoJo's Bizarre Adventure đã được nhắc đến nhiều lần trong văn hóa đại chúng. Chúng thường có ba…

Được giới thiệu bởi / Đừng đi nhẹ nhàng vào đêm tốt đó

Don’t Go Gentle Into That Good Night được đề cập trong: Truyện tranh Phần cuối câu chuyện của The Transformers: More Than Meets the Eye được đặt tên theo bài thơ…