Legacycharacter

Nhân vật kế thừa / Người dơi

Batman Bản thân danh tính Batman là một. Trong vũ trụ chính của DC, đã có bốn Batmen. Rõ ràng, nguyên tác là Bruce Wayne. Tuy nhiên, sau một…