Itgiochidatiochi

Trò chơi trên bàn cờ / Dungeons & Dragons

Mô tả về những con tropes xuất hiện trong Dungeons & Dragons. Trò chơi nhập vai Tabletop gốc. Dungeons & Dragons được phát hành lần đầu vào năm 1974 ...

It Board Games / Magic: The Gathering

Magic: The Gathering, được chúng tôi gọi là Magic: The Gathering, là một Trò chơi thẻ bài giao dịch được sản xuất vào năm 1993 bởi Wizards Of The Coast (...