Fandisservice

Fan Disservice / Berserk

Tropes cho Berserk Tropes A đến D | Tropes E to H (Những từ cuối cùng nổi tiếng, Fan Disservice, Foil) | Tropes I to P | Tropes Q to T (Kêu ra, Thể hiện Công việc của họ) | …

Fan Disservice / Tokyo Ghoul

Trang mô tả FanDisservice: Tokyo Ghoul. Với tất cả Nightmare Fuel xảy ra trong loạt phim này, không có gì lạ khi màn trope này cũng diễn ra. Kaneki…